Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

  • w terminie od 1 lutego do 28 lub 29 lutego danego roku należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia poprzedniego roku do 31 stycznia roku w którym składany jest wniosek.,
  • w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca roku w którym składany jest wniosek w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 – 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 – 31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku wynosi:
100,00 zł × ilość ha użytków rolnych

Od 2019 r. o dopłaty do paliwa mogą ubiegać się hodowcy bydła (poza kwotą 100 złotych do każdego hektara). Jest to dodatkowe 30 litrów do dużej jednostki przeliczeniowej. Limit zwrotu podatku akcyzowego za ON jest wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent rolny posiadał w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła i producenci mleka muszą podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Przy składaniu wniosku trzeba załączyć nie tylko faktury z zakupu oleju napędowego, ale także zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła.


Do pobrania: