Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani składać w terminie do dnia 15 lutego deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązujący wzór deklaracji DT-1: