Druki  deklaracji w sprawie podatku leśnego dla osób prawnych:

Osoby prawne są zobowiązane składać w terminie do 15 stycznia deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek jest płatny w 12 miesięcznych ratach, do 15 dnia każdego miesiąca a za styczeń do dnia 31 stycznia. Po tym terminie do każdej raty doliczane są odsetki za zwłokę.

Podatek powyżej 100 zł jest płatny w ratach. W przypadku, doręczenia decyzji dla podatku powyżej 100 zł po terminie płatności raty, zostaje ustalony nowy termin płatności raty – 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zobowiązanie pieniężne można regulować w kasie urzędu lub bezpośrednio na konto

PBS w Zamościu 97 9644 0007 2001 0070 0027 0001