Druki deklaracji w sprawie podatku rolnego dla osób prawnych:

Osoby prawne są zobowiązane składać w terminie do 15 stycznia deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek powyżej 100 zł jest płatny w ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku, doręczenia decyzji dla podatku powyżej 100 zł po terminie płatności raty, zostaje ustalony nowy termin płatności raty – 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zobowiązanie pieniężne można regulować w kasie urzędu lub bezpośrednio na konto

PBS w Zamościu 97 9644 0007 2001 0070 0027 0001