• osoby fizyczne winny złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz załącznik 1
  • w przypadku gdy jest więcej niż jeden właściciel nieruchomości należy również złożyć załącznik 3 

  • w przypadku posiadania przedmiotów opodatkowania zwolnionych z opodatkowania należy załączyć załącznik 2
  • osoby fizyczne są zobowiązane składać informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Podatek powyżej 100 zł jest płatny w ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku, doręczenia decyzji dla podatku powyżej 100 zł po terminie płatności raty, zostaje ustalony nowy termin płatności raty – 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

O zmianach mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian, na odpowiednim wzorze informacji o nieruchomości – druk IN-1 informacja (zaznaczając “korekta informacji”).

Zobowiązanie pieniężne można regulować w kasie urzędu lub bezpośrednio na konto

PBS w Zamościu 97 9644 0007 2001 0070 0027 0001