Kwalifikacja wojskowa

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2015 roku w Zamościu odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 1996 roku zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Łabunie oraz mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Stawiennictwu podlegają również kobiety wskazane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 

Powiatowa Komisja Lekarska dla Gminy Łabunie przyjmować będzie w Książnicy Zamojskiej ul. Kamienna 20 w godzinach 7-15 (tel.: 84 627 11 54 wew. 33).

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji musi wziąć ze sobą:

  • dokument tożsamości;
  • posiadaną dokumentację medyczną, jeżeli dana osoba na coś choruje lub chorowała w przeszłości;
  • fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

 

Osoba wzywana obowiązana jest stawić się w dniu i o godzinie wyznaczonej w imiennym wezwaniu. Z ważnych powodów istnieje możliwość zmiany terminu na inny dzień, należy jednak zgłosić taką potrzebę odpowiednio wcześniej.

 

Pamiętać również należy, że nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten jest wymagalny na podstawie obwieszczeń rozplakatowanych na terenie Gminy Łabunie – w takim przypadku trzeba jak najszybciej zgłosić się na kwalifikację wojskową, ponieważ wobec takiej osoby będzie nakładana grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.