Konkurs “Nie! Bo rak”

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy w Łabuniach ogłaszają Konkurs Literacki Nie! Bo rak.

 

Ludzie odkrywając nowe, nieznane im dotychczas obszary życia, dość często na swej drodze napotykają kłopoty. Człowiek zwykle postępuje tak, aby jego życie było dobre, ciekawe.

 

Używki tyko na chwilę pozwalają na ucieczkę od złości, smutku i innych przykrych stanów emocjonalnych. Po ustąpieniu odurzenia, stany te niestety powracają coraz szybciej ze wzmocnioną energią. Wiedzą to specjaliści, wie to wielu rodziców, niestety młodzież nie zawsze jest tego świadoma. Niestety narkotyki, alkohol często stanowią podstawę do określenia pozycji w grupie rówieśniczej.

 

Dlatego pragniemy, aby nasze działania – poza promowaniem talentów – uczyły również młodzież asertywności, niezbędnej do powiedzenia zdecydowanego NIE używkom oraz wyboru życia wolnego od alkoholu i narkotyków i innych używek.

 

Cele konkursu:

 • uświadomienie mieszkańcom zagrożeń dla ich zdrowia i życia, płynących z nałogów
 • kształtowanie właściwego stosunku do osób uzależnionych i wskazywanie sposobów niesienia im pomocy
 • kształtowanie umiejętności odmowy osobom namawiającym do spróbowanie używek (postawa asertywna)
 • zwiększenie świadomości zagrożeń spowodowanych przez zachowania ludzi pod wpływem używek (rozwój wyobraźni)
 • integracja poszczególnych grup społecznych i środowiskowych poprzez wspólne działanie

Główne zadania:

 • promowanie zdrowego stylu życia wśród całej społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół podstawowych poprzez udział w konkursie
 • zwrócenie uwagi uczniów na szkodliwość używek (narkotyki, dopalacze, alkohol), poprzez publikację pokonkursową

Regulamin Konkursu Literackiego
NIE! Bo rak

 1. Postanowienia ogólne:
  • Organizatorami konkursu literackiego są Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy w Łabuniach.
  • Konkurs ma charakter otwarty. Przeprowadzony zostanie na terenie gminy Łabunie.
 2. Cel przedsięwzięcia:
  • promowanie zdrowego stylu życia wśród całej społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół podstawowych poprzez udział w konkursie
  • zwrócenie uwagi na szkodliwość używek (narkotyki, dopalacze, alkohol), poprzez rozpowszechnienie publikacji będącej pokłosiem konkursu
 3. Temat:
  • Tematyka utworów powinna traktować o szkodliwości używek (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy). Tekst może być napisany w dowolnym rodzaju i gatunku literackim. Preferowane będą krótkie formy literackie: fraszka, limeryk, lepiej, itp.
 4. Warunki uczestnictwa:
  • Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, zgłaszani do konkursu przez placówki oświatowe i kulturalne lub indywidualnie.
  • Prace konkursowe drukowane: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstęp między wierszami- interlinia 1,5). Prace napisane ręcznie muszą być czytelne i przejrzyste.
  • Od laureatów konkursu wymagana będzie wersja elektroniczna (plik w formacie Word). Wersję elektroniczną należy dostarczyć drogą mailową na adres biblabunie@vp.pl w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekalabunie.pl Utwory nie dostarczone w terminie nie zostaną opublikowane.
  • Prace nie będą uczestnikom zwracane.
  • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska i wizerunku autora, jeśli zostanie on nagrodzony w konkursie.
  • Prace konkursowe oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych
   • I kat. – do lat 12
   • II kat. – 13 – 18 lat
   • III kat. – dorośli
  • prace należy podpisać podając: imię, nazwisko, wiek, klasę, miejscowość zamieszkania uczestnika konkursu oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu(w przypadku osób niepełnoletnich) lub telefon kontaktowy do uczestnika konkursu (w przypadku osób pełnoletnich), nazwę, miejscowość oraz telefon i email placówki zgłaszającej uczestnika (nie dotyczy uczestników zgłaszających się indywidualnie), imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy instruktora pod kierunkiem którego praca została napisana (nie dotyczy uczestników zgłaszających się indywidualnie).
  • Prace należy składać do 30 czerwca 2015 roku do Biblioteki w Łabuniach, ul. Orzechowa 10
  • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w sierpniu podczas Gminnego święta Rodziny Targowisko Możliwości.
  • Informacje o wynikach konkursu oraz o godzinie wręczenia nagród zostaną umieszczone na stronie www.bibliotekalabunie.pl i stronie  www.labunie.com.pl
  • Nagrody, które nie zostaną odebrane w czasie uroczystego ogłoszenia wyników zwiększają pulę nagród kolejnych konkursów.
 5. Ocena, nagrody i promocja:
  • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
  • Nagrody przyzna jury w porozumieniu z organizatorami.
  • W każdej kategorii wiekowej planuje się przyznanie puli nagród:
   • miejsca od 1 do 3
   • maksymalnie 5 wyróżnień
  • Dodatkowo mogą zostać przyznane wyróżnienia specjalne kierownika GOPS i Kierownika BP Gminy Łabunie i Wójta Gminy Łabunie.
  • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  • Nagrodzone prace będą opublikowane: w postaci książeczki Nie! Bo Rak wydanej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Łabunie.
 6. Postanowienia końcowe:
  1. Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych oraz danych i wizerunku autora w materiałach promocyjnych bez dodatkowej zgody autorów oraz bez wypłacenia honorariów autorskich.