Wójt Gminy Łabunie ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadań w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa w terminie 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 r. i zaprasza do składania ofert organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie.

 

Wójt Gminy Łabunie

na podstawie art.4 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U. 2014.1118 z późn. zm./ i  Uchwały Nr III/12/2015 Rady Gminy Łabunie z dnia 28 stycznia 2015 r.  w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie na rok 2015” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadań w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa w terminie 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 r. i zaprasza do składania ofert organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie.

 

 1. Rodzaj wspieranych zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację: 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. a) Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem – organizacja wydarzeń/inicjatyw takich jak: konkursy, przeglądy, koncerty, turnieje, pikniki rodzinne, wystawy, spotkania ze znanymi osobami niepełnosprawnymi.

Na wsparcie realizacji zadania Wójt Gminy zaplanował dotację w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). W poprzednich latach nie realizowano zadania.


DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

 1. a) Wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu integrację środowiska – organizacja wydarzeń/inicjatyw takich jak: konkursy, przeglądy, koncerty, turnieje, pikniki rodzinne, kluby seniora, spotkania prezentacja dorobku (rzeźba, haft, szydełkowanie, itp.)

Na wsparcie realizacji zadania Wójt Gminy zaplanował dotację w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). W poprzednich latach nie realizowano zadania.
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 1. a) Wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę – organizację wydarzeń, konkursów, przeglądów, sesji naukowych, koncertów wystaw; publikacje, wydawnictwa;
 2. b) Wspieranie inicjatyw promujących twórczość artystyczną i literacką – organizowanie spotkań z autorem, wystaw, plenerów malarskich
 3. c) Wspieranie inicjatyw promujących dziedzictwo kulturowe gminy, tradycję, obrzędowość, kulturę i sztukę ludową – spotkania ludoznawców, organizacja teatru obrzędowego, warsztaty artystyczne

Na wsparcie realizacji zadania Wójt Gminy zaplanował dotację w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). W poprzednich latach nie realizowano zadania.
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 1. a) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu;
 2. b) Organizowanie imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim;
 3. c) Wspieranie udziału gminnych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym, utrzymanie zaplecza szkoleniowego sekcji piłki nożnej;
 4. d) Propagowanie wychowania zdrowotnego, aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia;

Na wsparcie realizacji zadania Wójt Gminy zaplanował dotację w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W 2014 r. przeznaczono kwotę 50.000 zł.
TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

 1. a) Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
 2. b) Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki, agroturystyki, infrastruktury turystycznej;
 3. c) Wspieranie organizacji imprez o charakterze krajoznawczym (rajdy, zloty, spotkania).

Na wsparcie realizacji zadania Wójt Gminy zaplanował dotację w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). W poprzednich latach nie realizowano zadania.

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 z późn. zm).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
 4. Dopuszcza się możliwość realizacji zadania przez więcej niż jednego oferenta (oferta wspólna).
 5. Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana na nagrody pieniężne.
 6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem, wyłonionym

w drodze postępowania konkursowego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego  oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25).

 1. Gmina Łabunie może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy przed jej podpisaniem ujawnione zostaną nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 2. Oferent na realizację zadania zobowiązany jest zabezpieczyć własne środki finansowe w wysokości nie mniej niż 5 % całkowitych kosztów zadania.
 3. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Łabunie (bez względu na ich siedzibę).


III. Termin i warunki realizacji projektów

1.Termin realizacji zadań określa się na okres od  1 kwietnia do 31 grudnia 2015 r.

 1. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową  oraz

obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 1. Oferent jest zobowiązany do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.
 2. Oferent realizując zadanie zlecone jest zobowiązany do opracowania regulaminów
  i komunikatów z przeprowadzonych inicjatyw, działań, imprez sportowo- rekreacyjnych i przekazywania ich do Referatu Promocji, Kultury, Sportu  i Informacji UG Łabunie w terminie 3 dni od ich realizacji.
 3. Koszty, uwzględnione w kosztorysie zadania finansowane z dotacji, mogą być realizowane po zawarciu umowy.
 4. Wymagane dokumenty:
 5. a) oferta realizacji zadania publicznego powinna być wypełniona według wzoru ofert, który określa załącznik nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego  oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25) zgodnie z pouczeniem w nim zawartym. Oferta powinna spełniać następujące wymagania:

– winna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów, opatrzona datą;

– wszystkie pola oferty muszą być wypełnione czytelnie;

– opis zadań winien być spójny z jego harmonogramem i kosztorysem;

– na pierwszej stronie oferty należy wpisać dokładnie rodzaj zadania oraz tytuł jednego z wybranych zadań zgodnego z ogłoszonym konkursem;

 1. b) załączniki do oferty:

– aktualny odpis z KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących. W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli oddziałów do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania na realizację zadania (w tym rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się podmiot;

– aktualny statut oferenta, jeżeli przystępuje do konkursu po raz pierwszy;

– w przypadku kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione;

 1. Oferty niekompletne, złożone po terminie, na nieodpowiednich drukach, błędnie wypełnione, bez wymaganego własnego wkładu finansowego, złożone przez podmiot nieuprawniony – nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
 2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert 2015”, opatrzone pieczątką lub nazwą oferenta w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22- 437 Łabunie lub pocztą na w/w adres.

Termin składania ofert upływa 23 marca 2015 r. o godz. 15.00

Informacja dotycząca ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz wzór oferty znajdują się na www.labunie.com.pl, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50.


 1. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:
 2. Oferty rozpatrzone zostaną przez komisję konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Łabunie  w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru ofert.
  2. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Łabunie po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 3. Decyzja Wójta jest ostateczna.
 4. Wyniki konkursu z podaniem: nazwy wybranych oferentów, nazwy zadań publicznych oraz wysokość przyznanych oferentom środków finansowych zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert:
 5. a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 6. b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Łabunie,
 7. c) na stronie internetowej urzędu labunie.com.pl.

5.Po rozstrzygnięciu konkursu, bez zbędnej zwłoki, zawarte zostaną umowy z wyłonionymi w drodze konkursu organizacjami i podmiotami.

6.Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:
a) poprawność oferty pod względem formalnym, skala ocen 0-5 pkt.,
b) zgodność zadań określonych w ogłoszonym konkursie, skala ocen 0-5 pkt.,
c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w stosunku  do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen 0-10 pkt.,
d) wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, skala ocen 0-10 pkt.,
e) udział finansowy środków własnych i pozyskanych z innych źródeł, skala ocen 0-10 pkt.,
f) ocena i analiza realizacji zleconych zadań publicznych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości rozliczeń, skala ocen 0-5 pkt.,
g) doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań oraz znaczenie zadania  dla środowiska, skala ocen 0-5 pkt.

Ponadto pod uwagę będą brane:

-zasięg, znaczenie i przewidywane efekty zadania,

-rodzaj i wartości: edukacyjne, kulturalne, promocyjne, zdrowotne, tradycja i cykliczność wydarzeń, ranga zadania,

-dotychczasowa współpraca z podmiotami w zakresie rzetelności i terminowości w realizacji zadań oraz rozliczenie pozyskanych na ten cel środków finansowych.

 1. Oferta, która nie uzyska minimum 25 pkt. – nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
 2. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z kosztami merytorycznymi, zgłoszonego do realizacji zadania.

Informacje w sprawie ofert można uzyskać w Referacie Promocji, Kultury, Sportu i Informacji Urzędu Gminy Łabunie lub telefonicznie pod numerem 84 611 60 24, 84 611 30 19.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania