Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Łabunie zaprasza di komisji konkursowej osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.