Franciszek Sowa      06.05.1951 – 11.12.2021

Nie żyje Franciszek Sowa – Wójt Gminy Łabunie w latach 1990-1998. Pogrzeb w sobotę, 18 grudnia o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Łabuniach.

Franciszek Sowa był pierwszym – po zmianie ustrojowej w Polsce – Wójtem Gminy Łabunie. Funkcję tą piastował przez dwie kadencje. Urzędowanie na stanowisku Wójta rozpoczął w 1990 r. Wówczas, po przyjęciu przez Sejm ustawy o samorządzie gminnym, w miejsce istniejących rad narodowych utworzono rady gminy, których jednym z uprawnień było powoływanie władz wykonawczych – wójtów. Radni na to stanowisko wybrali Franciszka Sowę. Wójt był jednocześnie przewodniczącym zarządu. Za jego kadencji, jeszcze w 1990 r. rozpoczęły działalność Komitety Telefonizacji Wsi, uaktywniła się też działalność Komitetów Gazyfikacji Wsi. Pierwsze podmioty zaczęły zgłaszać prowadzenie działalności gospodarczej. W latach 1990-1994 rozbudowano szkołę w Łabuniach i zaczęto budowę nowej – w Łabuńkach Pierwszych, przeprowadzono również remont domu kultury, wybudowano drogi (m.in. w Majdanie Ruszowskim i w Łabuniach), budowano gazociągi i linie telefoniczne. Za pierwszej kadencji Franciszka Sowy wybudowano również ośrodek zdrowia w Łabuniach.

Franciszek Sowa ponownie został wybrany przez radnych na Wójta – na lata 1994-1998. W czasie kadencji pozyskano środki pozabudżetowe na budowę hali gimnastycznej w Łabuniach i na kontynuację budowy szkoły w Łabuńkach Pierwszych. W dalszym ciągu postępowały prace związane z telefonizacją i gazyfikacją w gminie Łabunie. To również kolejne lata budowy nowych dróg a w Majdanie Ruszowskim wybudowano oświetlenie uliczne, powstałyt też nowe chodniki (m.in. w Barchaczowie i na cmentarzu). Koniec kadencji Wójta to budowa  szkoły w Ruszowie. W 1998 r. po raz pierwszy ulice w Łabuniach otrzymały nazwy. Na zakończenie kadencji wszystkie wsie na terenie gminy były zgazyfikowane.


Franciszek Sowa urodził się 06 maja 1951 r. w Łabuniach.
Uczęszczał do szkoły w Łabuniach. Później uczył się w technikum budowlanym. Zanim objął stanowisko Wójta – w okresie od 7 maja 1967 r. do 19 czerwca 1990 r. jako rolnik pomagał w gospodarstwie rolnym rodziców, które później otrzymał od rodziców.
Franciszek Sowa zmarł w wieku 70 lat.