Zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Wójta Gminy Łabunie zarządzeniem nr 20/2021 z dnia 01 lutego 2021 r. powołał skład komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania.

Treść zarządzenia w załączniku