Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Łabunie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania.