Zawiadomienie o sesji rady gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 17 listopada 2021 r. (środa) o godz. 900 w świetlicy urzędu gminy w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach ul. Orzechowa 10 odbędą się obrady XXIII sesji  Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3246L Sitno – Łabuńki w miejscowości Łabuńki Pierwsze,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sitno na wykonanie przebudowy drogi gminnej na działce nr ewid. 1444 w miejscowości Jarosławiec (116445L),
  • zmian w Uchwale Nr XVII/148/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma