Wójt Gminy Łabunie informuje, że Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu na posiedzeniu w dniu 19 maja 2015 r. ustaliło liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy Łabunie.
Do Sądu Okręgowego w Zamościu z terenu Gminy Łabunie zostaną wybrane 3 osoby – w tym do orzekania w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych – 0.

 

Wyciąg z Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133; tekst jedn.):

 

 

Niezbędne dokumenty:

 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

 

 Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące prowadzonych postępowań

 

 Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące władzy rodzicielskiej