Informacja ARR

Informacja Agencji Rynku Rolnego na temat możliwości bezpłatnego otrzymania owoców i warzyw od producentów poszkodowanych wprowadzeniem rosyjskiego embarga.

 

Owoce i warzywa wycofywane z rynku z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję mogą otrzymać:

 

 I. organizacje charytatywne uprawnione, decyzją Prezesa ARR do dystrybucji otrzymanych od producentów nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw.

W celu rejestracji wymagane jest złożenie wniosku rejestracyjnego pdfWPR_P1_f1 oraz wniosku o uznanie organizacji charytatywnej pdfRow_P1_f1, do którego należy dołączyć:

 1. dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
 2. statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej,
 3. zgodę osoby zarządzającej jednostką na przeprowadzenie kontroli („wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami UE”).

 

II. Inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne wyznaczone, decyzją Prezesa ARR, do otrzymania od producentów, owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. Takimi jednostkami zgodnie z art. 34 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1308/2013, mogą być:

 

1. Szkoły i placówki oświatowe (szkoły podstawowe i średnie, żłobki, przedszkola, kolonie i obozy dla dzieci)

W celu uzyskania uprawnienia do otrzymywania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży należy:

 • Jeżeli placówka znajduje się w Systemie Informacji Oświatowej (https://sio.men.gov.pl/index.php/rspo) wymagany jest wniosek rejestracyjny pdfWPR_P1_f1 oraz wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej pdfRow_P1_f2 wraz ze zgodą osoby zarządzającej jednostką na przeprowadzenie kontroli („wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami UE”).
 • Jeżeli placówka oświatowa nie znajduje się w Systemie Informacji Oświatowej wymagany jest wniosek rejestracyjny pdfWPR_P1_f1 oraz wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej pdfRow_P1_f2 do którego należy dołączyć:
 1. dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
 2. statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej,
 3. zgodę osoby zarządzającej jednostką na przeprowadzenie kontroli („wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami UE”).

W przypadku prywatnych placówek, które nie widnieją w Systemie Informacji Oświatowej również zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.


2. 
Zakłady penitencjarne

Polskie jednostki penitencjarne wymienione są w obowiązujących aktach prawnych – obecnie w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z dnia 7 września 2010 r.).

W celu uzyskania uprawnienia do otrzymywania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży należy złożyć:

 1. wniosek rejestracyjny pdfWPR_P1_f1,
 2. wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej pdfRow_P1_f2, do którego należy dołączyć:
 1. rozkaz personalny (powołanie dyrektora),
 2. zgodę osoby zarządzającej jednostką na przeprowadzenie kontroli („wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami UE”).

 

3.  Placówka opieki zdrowotnej (szpitale, ZOZ-y)

W celu uzyskania uprawnienia do otrzymywania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży należy złożyć:

 1. wniosek rejestracyjny pdfWPR_P1_f1,
 2. wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej pdfRow_P1_f2, do którego należy dołączyć zgodę osoby zarządzającej jednostką na przeprowadzenie kontroli („wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami UE”).

Przy potwierdzaniu danych ARR korzysta m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t.

 

4.  Pozostałe placówki: placówki opiekuńczo wychowawcze, placówki pomocy społecznej (MOPS, GOPS, domy opieki społecznej), koła łowieckie, ogrody zoologiczne

W celu uzyskania uprawnienia do otrzymywania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży należy złożyć:

 1. wniosek rejestracyjny pdfWPR_P1_f1,
 2. wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej pdfRow_P1_f2, do którego należy dołączyć:
 1. dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
 2. statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej,
 3. zgodę osoby zarządzającej jednostką na przeprowadzenie kontroli („wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami UE”).

Każda szkoła lub inna jednostka organizacyjna będąca beneficjentem mechanizmu składając wniosek zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży,
 2. prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała. Mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości.

 

Odbiorcami owoców i warzyw wycofywanych z rynku na inne przeznaczenia niż bezpłatna dystrybucja mogą zostać:

 • gospodarstwa rolne, rezerwaty przyrody, koła łowieckie, ogrody zoologiczne, które przeznaczą otrzymane warzywa i owoce na skarmianie zwierząt znajdujących się na ich terenie.

W celu uzyskania uprawnienia do otrzymywania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży należy złożyć:

 1. wniosek rejestracyjny pdfWPR_P1_f1,
 2. wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej pdfRow_P1_f2, do którego należy dołączyć:
 1. dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
 2. statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej,
 3. zgodę osoby zarządzającej jednostką na przeprowadzenie kontroli („wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami UE”).
 •  podmioty prowadzące biogazownię z przeznaczeniem na cele energetyczne, wpisane do Rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego,

Produkty wycofywane w ramach innego przeznaczenia muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji poprzez ich trwałe pozbawienie wymagań jakości handlowej, wykonując w szczególności jedną
z następujących czynności:

 1. rozdrobnienie,
 2. zmiażdżenie,
 3. wielokrotne przesypanie,
 4. zastosowanie środków chemicznych, trwale barwiących lub zmieniających zapach na nieswoisty, nieszkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Czynności, o których mowa powyżej dokonuje się w obecności wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Dokumenty przesyłane do ARR muszą być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałami przez:

 • instytucję, która wystawiła oryginał dokumentu,
 • radcę prawnego, notariusza lub adwokata,
 • pracownika ARR, przyjmującego dokumenty od przedsiębiorcy, po przedłożeniu do wglądu oryginału dokumentu, którego kopia ma być poświadczona.

Owoce i warzywa przeznaczone do wycofania powinny być odpowiedniej jakości. Kontrolę w tym zakresie przeprowadza właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Wycofywany produkt w ramach bezpłatnej dystrybucji oraz innego przeznaczenia musi posiadać Świadectwo zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw wydane przez właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Wycofywane produkty z rynku muszą spełniać minimalne wymagania jakościowe. Jeżeli dla wycofywanego produktu istnieje norma handlowa, o której mowa w tytule II „Klasyfikacja produktów” RWK_543/2011, produkt wycofany z rynku powinien być zgodny z w/w normami.

Jeżeli dla danego produktu nie istnieje norma handlowa, produkty wycofane z rynku muszą spełnić minimalne wymagania określone w załączniku X do RWK_543/2011, tj:

1)  produkty muszą być:

 • całe,
 • zdrowe, nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia,
 • czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych,
 • praktycznie wolne od szkodników oraz od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki,
 • wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego,
 • wolne od obcych zapachów lub smaków;

2)  produkty muszą być dostatecznie rozwinięte i dojrzałe, zgodnie z rodzajem;

3)  produkty muszą być charakterystyczne dla danej odmiany lub typu handlowego.

W przypadku wycofania produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji na opakowaniu produktów należy umieścić godło europejskie oraz napis Produkty przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 ].

Przykładowy wzór oznakowania opakowania produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji:

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014].

Produkty przekazywane w ramach bezpłatnej dystrybucji (cele konsumpcyjne) powinny być w opakowaniach jednostkowych o masie netto nieprzekraczającej 25 kilogramów.

W przypadku wycofania produktów na inne przeznaczenie (biogazownie, na pasze w kołach łowieckich, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach rolnych itp..) nie ma zastosowania wymóg dotyczący oznakowania i masy opakowania.

Odbiorca produktu potwierdza jego odbiór na świadectwie potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku wystawionym na formularzu (stanowiącym załącznik nr 3 do  „Warunków uczestnictwa w mechanizmie Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)”.

źródło:
www.arr.gov.pl