Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza edycję2020-2021Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego pod tytułem „100 –lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach,akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

Szczegółowe warunki konkursu zawiera regulamin dostępny na stronie www.zosprp.pl w zakładce Regulaminy/ Konkurs plastyczny.

I –eliminacje środowiskowe-powinny być zakończone do 6grudnia

II –eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne–powinny być zakończone do 7stycznia

III –eliminacje powiatowe-powinny być zakończone do 10lutego

IV-eliminacje wojewódzkie -powinny być zakończone do28lutego

V –eliminacje centralne –powinny być zakończone do 31 marca.

Zarząd Oddziału Powiatowego przesyła do Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie łącznie z protokołem z podsumowania konkursu na terenie powiatu od 1 do 5 prac w każdej grupie wiekowej w terminie do 15lutego2021r. Praca na odwrocie powinna być zaopatrzona specjalną metryczką (w załączeniu). W przypadku braku organizacji III etapu konkursu placówki przesyłają maksymalnie po 3 prace w każdej grupie wiekowej.

Podsumowanie wojewódzkie odbędzie się na przełomie lutego/marca2021r.