wtorek, 14 lipca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Bonawentura, Stelia

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Łabuniach przy ul. Parkowej 9 odbędą się obrady XIV sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport o stanie gminy.
  • debata nad raportem o stanie gminy,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łabunie wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla wójta.
  • sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
  • sprawozdanie finansowe za 2019 rok,
  • informacja o stanie mienia komunalnego gminy,
  • stanowisko Komisji Rewizyjnej,
  • opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta.
  • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łabunie z wykonania budżetu za 2019 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabunie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabunie, a także określenia granic obwodów tych szkół,
  • ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łabunie,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  • uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabunie”,
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  • dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie z budżetu gminy,
  • wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/76/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020,
  • udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Łabunie nie stanowiących jej własności.
 8. Wnioski i zapytania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma