sobota, 28 grudnia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Jana, Maksym

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w  świetlicy urzędu gminy w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady X sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łabunie w roku szkolnym 2018/2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łabunie,
  • wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łabunie numerem działki 319/3,
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabunie na rok szkolny 2019/2020,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
  • uchwalenia ramowego planu pracy rady gminy na 2020 rok,
  • zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Łabunie na 2020 rok,
  • zmian w Uchwale Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma