czwartek, 21 listopada 2019 Dziś imieniny obchodzą: Janusz, Konrad

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w  świetlicy urzędu gminy w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady IX sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łabuniach.
 6. Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie na rok 2020.
 7. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok:
  • uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok,
  • uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łabunie,
  • uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 8. Wybór ławników.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
  • zmian w Uchwale Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabunie (zmiana dotyczy miejscowości Łabuńki Pierwsze),
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabunie (zmiana dotyczy miejscowości Łabunie),
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabunie (zmiana dotyczy miejscowości Łabunie).
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma