piątek, 24 maja 2019 Dziś imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna

Nowe wyposażenie dla OSP

31 października Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn i Przewodniczący Rady Gminy Adam Kniaź uroczyście przekazali na ręce Prezesów OSP w Łabuniach dha Tadeusza Gałka, Łabuńkach dha Jana Braneckiego i Barchaczowie dha Tomasza Helmana wyposażenie i sprzęt ratownictwa zakupiony w ramach projektu pn.”Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łabunie w sprzęt ratowniczy ze środków Funduszu Sprawiedliwości”.

 
Zadanie jest realizowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycia: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) na rok 2018.
 
Gmina Łabunie złożyła wniosek na dotację zakupu m. in. defibrylatorów oraz zestawów medycznych.
 
20 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn podpisał w Lublinie umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
W ramach tej umowy Gmina Łabunie zakupiła m. in. dwa nowoczesne defibrylatory oraz dwa zestawy ratownicze PSP R1 za kwotę 29.309,10 . Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 29.016,01 zł, zaś gmina została zobowiązana do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 1% tj. 293,09 zł.
 
W ramach pozyskanych środków jednostki otrzymały:

  • OSP KSRG Łabunie: zestaw ratowniczy PSP R1 z tlenoterapią, deską ortopedyczną i zestawami szyn Kramera, defibrylator AED wraz z zestawem treningowym, zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, detektor napięcia oraz bosak dielektryczny
  • OSP Łabuńki: zestaw ratowniczy PSP R1 z tlenoterapią, deską ortopedyczną i zestawami szyn Kramera, defibrylator AED wraz z zestawem treningowym;
  • OSP Barchaczów: pilarkę łańcuchową do drewna.

Zakupione wyposażenie zapewni jednostkom OSP pełną gotowość bojową oraz umożliwi sprawne udzielanie pierwszej pomocy przez ratownika na miejscu zdarzenia poszkodowanym, jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy Łabunie.
 
Podziękowania Wójtowi Gminy Łabunie Antoniemu Wojciechowi Turczynowi za złożenie wniosku, dokonanie zakupu i przekazanie niezbędnego w ratowaniu zdrowia, życia i mienia ludzkiego sprzętu, w imieniu obdarowanych jednostek złożył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łabuniach dh Mariusz Branecki.