Informacja dla posiadaczy zbiorników  bezodpływowych

Urząd Gminy Łabunie informuje, że w najbliższym czasie prowadzone będą kontrole w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych tzw. „szamb”.
W związku z powyższym, dla zaoszczędzenia czasu, prosimy o przygotowanie do kontroli umowy zawartej z firmą asenizacyjną na wywóz nieczystości ciekłych oraz faktur za wykonanie tych usług, potwierdzających regularność wywozu ścieków.

 
Obowiązki we wspomnianym na wstępie zakresie ciążą na właścicielach nieruchomości i wynikają z następujących przepisów:

  • Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 250 ze zm):

Art. 5 ust. 1 pkt 3a „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych”.
Art. 5 ust. 1 pkt 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.

 

  • Uchwały Nr XVI/91/2016 Rady Gminy Łabunie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabunie”:

§10 ust. 1 „Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia i wypływu tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych”.
§10 ust. 2 „Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, nie rzadziej niż jeden raz na rok, z zastrzeżeniem ust. 1.

 

Na terenie naszej gminy usługi asenizacyjne mogą świadczyć wyłącznie:

 

Krzysztof SerokaBorowina Sitanieckatel. (84) 616 35 61
Mirosław SzewczukSzopinektel. 504 066 673
PGK Spółka z o.o.Zamośćtel. (84) 616 92 77
Daniel CzerkawskiBorowina Sitanieckatel. 504 099  241
Anna SzajbaBorowinatel. (84) 616 37 34
Sylwester MiskaTyszowcetel. 661 687 372