poniedziałek, 26 października 2020 Dziś imieniny obchodzą: Lucjan, Ewaryst

„Fabryka Przedsiębiorczości”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy

Fundacja Partycypacji Społecznej zaprasza osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”.
Nabór rozpoczyna się od 1 września 2017 r. Szczegółowe terminy wskazane są w Regulaminie rekrutacji projektu.


 
 
Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

 • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.
 
W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

 • osoby z terenów wiejskich,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne.

 
W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

 • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
 • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 350,00 zł/os.,
 • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 280,00 zł/os. przez okres pierwszych 7 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa (dla 40 osób),
 • przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego udzielane przez 3 kolejne miesiące w kwocie nie większej niż 1 270,00 zł/os. (w przypadku osób, które zamierzają zatrudnić pracownika, maksymalnie dla 8 osób),
 • wsparcie pomostowe doradczo-warsztatowe.

 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.
 
Biuro projektu:

ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)
tel. (0 81) 747 94 08,
e-mail: fabryka@fundacja-spoleczna.pl

 
Szczegóły na: www.fundacja-spoleczna.pl
 
Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Szkołę Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 659 519,60 zł