poniedziałek, 28 września 2020 Dziś imieniny obchodzą: Luba, Wacław

Informacja o obowiązku zmiany deklaracji

Urząd Gminy Łabunie informuje, że przypadku każdej zmiany liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości należy złożyć nową deklarację, co spowoduje skorygowanie dotychczasowej wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.


 
 
 
Dotyczy to przypadków zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób wykazanej w ostatniej deklaracji.
Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zaistniałych zmian. Mówi o tym art. 6m ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).
 
Tylko nowa deklaracja może być podstawą do zmiany wysokości opłaty za śmieci.
 
Formularz deklaracji można pobrać w U.G. Łabunie – pok. 9 lub ze strony internetowej www.labunie.com.pl i złożyć w tutejszym urzędzie. W razie niezłożenia deklaracji albo zasadnych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Łabunie określi w drodze decyzji wysokość opłaty biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
W przypadku powstania zaległości w opłacie zostanie wystawione upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy, co grozi egzekucją komorniczą.
 
W związku z powyższym prosimy o terminowe wpłaty za odbiór odpadów komunalnych, bez wezwania w terminach:

  • do 15 marca za I kwartał
  • do 15 maja za II kwartał
  • do 15 września za III kwartał
  • do 15 listopada za IV kwartał

u inkasenta (sołtys), w kasie Urzędu Gminy Łabunie lub przelewem na rachunek bankowy nr 05 9644 1075 2011 0070 0027 0028.