czwartek, 26 kwietnia 2018 Dziś imieniny obchodzą: Marzena, Maria, Klaudiusz

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 9:00 w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady XXIX sesji Rady Gminy Łabunie.

 
 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łabunie za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie za 2017 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie w 2017 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • podziału Gminy Łabunie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy obywatel Gminy Łabunie”,
  • udzielenia przez Gminę Łabunie pomocy finansowej Gminie Komarów-Osada,
  • uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabunie”,
  • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu na wykonanie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3246 L Sitno – Łabuńki Pierwsze w miejscowości Łabuńki Pierwsze,
  • zmian w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  • regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabunie dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  • regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Łabunie.
 14. Wnioski i zapytania.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

/-/ Elżbieta Kuźma