Komunikaty ARR

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie podaje do wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych, ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu owiec lub jagniąt oraz ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka.


 
 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych

 
Na podstawie § 3 ust. 1a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.
 
Wnioski należy składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin albo wysłać pocztą.
 
Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.
 
Przedmiotowa pomoc skierowana jest do producentów mleka w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Pomoc będzie przysługiwała do nie więcej niż 30 sztuk tych zwierząt zakupionych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., mających w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich, dla których wystawiono świadectwo potwierdzające ich pochodzenie, o którym mowa w art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, urodzonych w stadach objętych oceną wartości użytkowej bydła. Do otrzymania pomocy będzie uprawniony producent mleka, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiadał w siedzibie stada krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany, mające powyżej 24 miesięcy, albo nie posiadał w tym dniu krów, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oraz sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka. Ponadto producent mleka będzie zobowiązany do utrzymywania, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których otrzymał pomoc.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie „Pomoc w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych” zwarte są w Warunkach udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych.
 
 


 
 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu owiec lub jagniąt

 
Na podstawie § 3 ust. 1a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.), Prezes Agencji
Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jagniąt lub owiec będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.
 
Wnioski należy składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin albo wysłać pocztą.
 
Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.
 
Przedmiotowa pomoc skierowana jest do producentów mleka, świń lub owiec, którzy mogą ubiegać się o refundację części kosztów zakupu jagniąt, mających w dniu zakupu poniżej 12 miesięcy, ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg lub owiec mających nie mniej niż 12 miesięcy. Pomoc przysługiwałaby producentowi, który posiadał w dniu 31 grudnia 2016 r., w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany mające powyżej 24 miesięcy, świnie lub owce, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich. Pomoc będzie przysługiwała do jagniąt lub owiec zakupionych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich. Producent ubiegający się o pomoc będzie zobowiązany do utrzymywania jagniąt i owiec, do których otrzyma pomoc, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie „Pomoc w formie refundacji kosztów zakupu owiec lub jagniąt” zwarte są w Warunkach udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu owiec lub jagniąt.
 
 


 
 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka

Na podstawie § 3 ust. 1a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy, z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka przez producenta mleka będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.
 
Wnioski należy składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin albo wysłać pocztą.
 
Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.
 
Warunkiem udzielenia pomocy będzie posiadanie przez producenta mleka,
w dniu składania wniosku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krów typu użytkowego mleczny lub kombinowany mających powyżej 24 miesięcy, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich, sprzedanie w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 15 tys. kg mleka oraz sprzedanie
w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. mleka podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż ilość mleka sprzedana w analogicznym okresie roku ubiegłego, i nie mniej niż 1000 kg mleka.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie „Pomoc z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka” zwarte są w Warunkach udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka.