Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2016 r. rozpoczyna przyjmowane wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017.
 
 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
 
Jednocześnie informujemy, aby otrzymać wypłatę zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła we wrześniu i październiku oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 należy dostarczyć do dnia 19 września 2016 r. zaświadczenie (wystawione po 1 września 2016 r.) o podjęciu lub kontynuowaniu nauki dzieci powyżej 16 roku życia tj. uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub złożyć oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej.