Program Rodzina 500 +

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach będzie przyjmował wnioski w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

W miesiącu kwietniu 2016 r. wnioski będzie można składać w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7.00-15.00

 • czwartek, piątek – w godz. 7.00-18.00

Od miesiąca maja 2016 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach:

 • poniedziałek – piątek w godz. 7.00-15.00

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem:

 • Poczty Polskiej na adres GOPS Łabunie

 • E- wnioski przez internet tj.:

 • portal empatia.mrpips.gov.pl

 • PUE ZUS

 • bankowości elektronicznej.

Informacja telefoniczna nt. realizacji programu „Rodzina 500 plus” w Łabuniach:

(84) 611-30-08

Od dnia 10 marca br. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w wersji papierowej można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach.

Poniżej wniosek do pobrania drogą elektroniczną:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU

INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU “RODZINA 500 PLUS”

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce,

 • ojcu,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w/w osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze (lub jedyne) dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze (lub jedyne ) dziecko osobom jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Pierwsze dziecko, oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będącymi najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica lub opiekuna.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

W przypadku:

 • urodzenia dziecka,

 • ukończenia przez dziecko 18 roku życia,

 • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,

kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Komunikat Wojewody

http://www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500