Konsultacje programu współpracy na 2016 rok

Realizując Uchwałę Nr XXVIII/165/2010 Rady Gminy Łabunie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Łabunie w dn. 20 października 2015 r. ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.
 

  1. Przedmiotem konsultacji będzie „Program Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” ;
  2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa
    w Programie.
  3. Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pisemnie w terminie: od dnia 20 października do dnia 27 października 2015 r.
  4. Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.labunie.com.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Aktualności, w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łabunie.
  5. Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2015 r. na: adres poczty elektronicznej: uglabunie@labunie.com.pl; a.piela@labunie.com.pl, numer faksu: 84 6113019, adres: Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie.
  6. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Gminę Łabunie.

 

pdfProgram współpracy na 2016 rok (projekt)
pdfFormularz zgłoszenia