Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. lld ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późno zm.), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji nr 9/13, z dnia 8 października 2013 r. ,znak: IF.I.7820.l1.2013.AZ, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi krajowej nr 17 na odcinku Łabunie Reforma – Polanówka od km 191+200 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3265L w km 193+596 (wraz ze skrzyżowaniem).
Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze administracyjnym województwa lubelskiego, powiatu zamojskiego, na terenie gminy Łabunie oraz powiatu tomaszowskiego, na terenie gminy Krynice. Zakres zmian dotyczy nieruchomości: 263/1,275/1,284/1 i 298, położonych w obrębie 5 Łabunie Reforma, gmina Łabunie.
Informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji można uzyskać w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, II piętro, pokój nr 211, telefon: (81) 74-24-488, w godzinach pracy Urzędu.