piątek, 30 października 2020 Dziś imieniny obchodzą: Zenobia, Przemysław

Konsultacje programu współpracy na 2015 rok

Realizując Uchwałę Nr XXVIII/165/2010 Rady Gminy Łabunie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Łabunie w dn. 15 stycznia 2015 r. ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.

  1. Przedmiotem konsultacji będzie Program Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015;
  2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w Programie.
    Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pisemnie w terminie: od dnia 15 stycznia do dnia 23 stycznia 2015 r.
  3. Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.labunie.com.pl w zakładce Organizacje pozarządowe, w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łabunie.
  4. Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2015 r. na: adres poczty elektronicznej: uglabunie@labunie.com.pl ; a.piela@labunie.com.pl , numer faksu: 84 6113019, adres: Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie.
  5. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Gminę Łabunie.

Wójt Gminy Łabunie

(-) Antoni Wojciech Turczyn

Program współpracy
Formularz zgłoszenia